Методичні рекомендації по бухобліку у профспілці

Річна сума надходжень грошових коштів, склад і суми здійснюваних витрат завчасно плануються в кошторисі (бюджеті) на майбутній рік. Кошторис формується з урахуванням цілей та основних завдань такої профспілки і  затверджується на загальних зборах. Копія кошторису надається в Обласну організацію профспілки працівників ЖКГ, МП, ПОН.

Розділ ДОХОДИ:

Дохідна частина профбюджету складається:

-відрахування членських профспілкових внесків первинній профспілковій організації установи, організації (Згідно Статуту профспілки працівників ЖКГ, МП, ПОН України 65% від загальної суми утриманих профвнесків із зарплати працівників установи, організації);

-відрахуваня роботодавця на культурно-масову, спортивно-масову роботу (Згідно колдоговору установи, організації 0,3% на фонд оплати праці);

-фінансування профкому;

-інші надходження.

Розділ ВИДАТКИ:

Частина витрат профбюджету складається:

-культурно-масова робота (проведення вечорів відпочинку, святкування свят, відвідування кінотеатрів, концертів, театрів, оплата транспорту для проведення маршрутів вихідного дня, передплата газет і журналів, проведення дитячих ранків, та інше);

-спортивно-масова робота (проведення та організація змагань по всіх видах спорту);

– профспілкова виплата (матеріальна допомога членам профспілки);

-витрати на відрядження;

-відвідування хворих;

-господарські витрати (купівля канцтоварів для користування в профкомі).

Документи для отримання і використання коштів профкому:

на матеріальну допомогу

Протокол (витяг або копія) засідання профкому, із зазначенням цілі витрат та суми;

Заява члена профспілки, в якій повинна бути вказана причина надання матеріальної допомоги (складне матеріальне становище, народження, поховання, лікування та ін.), прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), ідентифікаційний код.

Працівник для отримання матеріальної допомоги повинен прийти до профкому з паспортом і ідентифікаційним кодом.

на культурно-масову роботу

Протокол (витяг або копія) засідання профкому, із зазначенням цілі витрат та суми;

Акт списання отриманих коштів. Складається акт комісією в складі 3-х осіб, вказується перелік продуктів харчування, товарів, робіт, послуг, вартість і загальна сума витрат. Здається в профком на протязі 3-х днів після отримання готівки або перерахування по безготівковому розрахунку. Обов’язковим є додання документів, підтверджуючих витрати (рахунки, рахунки-фактури, касові чеки, товарні чеки, квитанції, накладні, акти виконаних робіт, наданих послуг, та ін.)

ЗАТВЕРДЖЕНО на загальних зборах членів профспілки

                                                                             Протокол № _________

                                                                             від “____”________20__ р.

 

КОШТОРИС ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ

первинної профспілкової організації _____________________________________

__________________________________________________________________

на 20___ рік

ДоходиПланФакт
Відрахування від членських внесків в т.ч.:
 – 0,3% надходження від госпоргану
– 65 %
– інші надходження
Разом:
Витрати
– культурно-масова робота
– профспілкові виплати членам профспілки

           -з нагоди днів народження

           -з нагоди професійних свят

         -заохочення профактиву

         -допомога згідно заяв

– спортивно-масова робота
– господарські витрати, витрати на відрядження
– інші витрати
Разом:

 

Голова профкому (уповноважений) ________________

 

Скарбник ______________________________________

 

ФІНАНСОВА РОБОТА ПЕРВИНКИ

Бухгалтерський облік в первинних профспілкових організаціях підприємств, установ, організацій призваний забезпечити своєчасне і точне відображення фінансово-господарських операцій, систематичний контроль за виконанням кошторису доходів і видатків, дотримання фінансової дисципліни, станом розрахунків, збереженню грошових коштів та матеріальних цінностей.

Підставою для відображення записів в бухгалтерському обліку відповідно оформлені документи, які повинні складатися своєчасно, мати достовірні дані і необхідні реквізити: прибуткові та видаткові касові ордери, накладні, рахунки-фактури, акти інше. В касових та банківських документах виправлення не допускається.

В документах на придбання матеріальних цінностей повинна бути розписка матеріально-відповідальної особи про отримання цінностей.

За несвоєчасне, недоброякісне оформлення і складання документів, за недостовірність в них даних, а також за складання документів, відображаючих незаконні операції, несуть відповідальність особи, які підписали ці документи.

Документи служать підставою для видачі коштів, товарно-матеріальних цінностей, підписуються головою профкому, скарбником. Прийняті до обліку документи оформляються бухгалтерськими проводками.

Порядок оформлення готівкових та безготівкових коштів

Фiнансова дiяльнiсть первинної профспiлкової органiзації проводиться на пiдставi Статуту профспiлки, планується в кошторисi та затверджується профспiлковими зборами (конференцiями).

Кошториси складаються на пiдставi таких фiнансових показникiв, якi затвердженi зборами первинної профспілкової організації ;

– вiдрахування первиннiй профспiлковiй органiзацiI -65 %

Для складання кошторису необхiдно знати запланований фонд оплати працi на рiк. (Наприклад – фонд оплати працi установи, організації на 20__ рiк складатиме 60000 грн., членськi профвнески (1 %) складатимуть 600 грн.

65 % – 390 грн. (+ 0,3% – 180 грн. = 570грн. – це кошти первинної профспiлкової органiзацiї використання яких необхiдно спланувати, виходячи з напрямкiв роботи).

Згідно з Статутом профспілки, джерелом доходів профкому можуть бути:

стаття 1 – Відрахування від членських профвнесків;

стаття 2 – Надходження від госпоргану (0,3%);

стаття 3 – Отримано фінансування;

стаття 4 – Інші надходження.

Вiдповiдно до ст. 44 Закону України “Про профспiлки, їх права та гарантiї дiялъностi” планується (при умовi наявностi цього положення в колдоговорi) не менше 0,3% вiд фонду оплати працi на проведення культурно-масової, спортивної та оздоровчої роботи (по даному прикладу — це 180 грн.).

Для перерахування цих коштів на рахунок первинної профспілкової організації та подальшого використання, необхiдно подавати господарнику письмовий запит з вказанням мети їх використання та банківськими реквізитами первинної профспiлкової органiзацiї.

Використання профспілкових коштiв можна планувати по таких напрямках роботи;

– культурно-масова та спортивно-масова робота;

– надання нецiльової благодiйної (матерiальної) допомоги;

– господарські витрати; (придбання канцелярського приладдя)

– витрати на органiзацiйну роботу;

– проведения заходiв по захисту соцiально-економiчних прав працюючих;

– витрати на послуги банку;

– витрати на відрядження (при необхiдностi);

Направлення коштів на витрати профспілкового бюджету, на основну діяльність, планується по статтям:

1.”Культурно-масова робота” – враховуються фактичні витрати на проведення заходів для членів профспілки і членів їх сімей, організацію роботи з дітьми та навчання профспілкового активу. Для проведення вечорів відпочинку, заходів на честь ювілярів, ветеранів праці, війни, придбання необхідних товарів, послуг проводиться по рішенню профспілкового комітету.. Скласти кошторис та затвердити на засіданні профкому.

Оплата товарів, послуг, проводиться готівкою чи безготівково на підставі рахунків, чеків, актів закупки та других документів в котрих повинно бути вказано найменування і реквізити торгівельної організації чи приватного підприємця, перелік товарів, дата придбання.

Після проведення заходів складається акт на списання витрат по найменуванню та сумах.

По цій статті проводиться підписка на газети та журнали необхідні діяльності профспілкової організації.

З метою підвищення знань і культурного рівня членів профспілки можна проводити витрати на зустрічі з акторами, видатними людьми, на оформлення стендів, стінгазет, на виготовлення фотознімків, на оплату екскурсій для дітей, екскурсій вихідного дня, відвідування музеїв, театру, виставок, кіносеансів.

Також використовуються кошти на придбання квітів (до свят), сувенірів, призів при проведенні тематичних вечорів, проведення новорічних свят.

 1. ” Матеріальна допомога” – витрати на видачу матеріальної допомоги за рахунок профкому згідно заяви члена профспілки та рішення профспілкового комітету. А також матеріальне заохочення профспілкового активу з нагоди свят.

/За первинки, які обслуговуються в Обкомі профспілки поквартально подається звіт до податкової адміністрації по формі 1 ДФ./

 1. “Оздоровлення” – відображаються витрати на придбання путівок за повну вартість чи часткову доплату, за рахунок профкому.
 2. “Адміністративно-господарські витрати” – враховуються витрати на оплату комунально-господарських витрат, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, відрядні, оплата податків.

Головам і скарбникам профкомів, виконуючим обов’язки на громадських засадах, премія видається по рішенню вищестоящого профспілкового органу.

 1. “Інші витрати” – враховуються витрати на придбання довідкової, та юридичної літератури, профспілкових квитків, бланків бухгалтерського обліку, оплата за послуги банка та інше.

Статтi кошторису можна перезатверджувати по фактичних витратах.

Згідно Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» кошти, які отримані підзвітною особою і не оформлені відповідними документами, не використані і не повернуті в касу, рахуються доходом цієї особи в звітному місяці і оподатковуються на зальних підставах. (Ставка податку 18 %).

Порядок оформлення святкових заходів

Пiдготовка будь-якого заходу роэпочинасться з складання кошторису на проведения даного заходу та затвердження його на засiданнi профкому (Наприклад – Кошторис витрат профкому на проведення заходiв по святкуванню 8 Березня.

Кiлькiсть учасникiв 15 чол. дата проведення – 06.03.20__ р.

 1. Квiти – 100 грн.
 2. Представницькi витрати 300 грн.

Всього — 400 грн.

Голова профкому П.I.П.

В правому верхньому кутi повинен бути надпис – “Затверджено на зборах профкому первинної профорганізації (назва установи) Протокол № __ вiд ___20__р. )

В даному випадку квiти придбанi для оформления зали. В поняття «Представницькі витрати» входить придбання продуктiв харчування для святкування. Закупiвля горiлчаних виробiв за рахунок профспiлкових коштiв не передбачена.

Пiсля проведения заходу оформляється акт на списання коштiв профкому, якi були витраченi на проведения даного заходу.

Зразок акта

Первинна профспілкова організація

__________________________________________________________________

(назва установи)

АКТ

про використання коштів профкому

м. Кропивницький                                                                                                        10.03.20___ р.

 

Ми, комісія в складі: члени профкому Іванов Iван Iванович, Сидоров Петро Петрович та членом ревізійної комiсiї профкому Петренко Галина Іванiвна склали даний акт про те, що 6 березня 20__ року було проведено «вечір відпочинку», присвячений святкуванню___________________, згідно протоколу №__ від __. __.20__ р. Для членiв профспiлкової органiзації було організовано привітання та банкет.

На отримані кошти було придбано:

1. квiти для оформлення зали на суму 100 (сто )гривень,

2. солодощi та продукти харчування на загальну суму 300,00 грн. (Триста), а саме:

– цукерки «Рафаело» 1 уп. – 75,00

– цукерки «Київ вечірній» 2 кор. по 11,30 – 22,60

– апельсини 3 кг. по 6,00 грн. – 18,00

– банани 3 кг. по 5,00 грн. – 15,00

– ківі 1 уп. – 15,00

– кава 1 б. – 26,00

– печиво 3 кг. по 16,20 грн. – 48,60 грн.

– торт «Києвський» 2 шт. по 38,00 грн. – 76,00

– цукор 1 кг. – 3,80

Всi проведенi проплати пiдтвердженi товарними чеками, платiжними дорученнями, накладними.

Пiдписи І.Iванов

П.Сидоров

Г.Петренко

Подарунки членам профспілки

Відповідно до пп. 165.1.39 Податкового Кодексу, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається (тобто не оподатковується ПДФО та військовим збором) «вартість дарунків, а також призів переможцям та призерам спортивних змагань, якщо їх вона не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць, встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі».

Тобто, не оподатковується цінні подарунк, сувеніри, квіти конкретним (ідентифікованим) особам (членам профспілки), якщо його вартість не перевищує у 2020 році 1180,75 грн.

Вартість подарунку відображається у звітності за формою 1ДФ із застосуванням ознаки доходу 126.

Якщо вартість дарунків перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць, встановленої на 1 січня звітного податкового року, то оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором не сума перевищення, а уся вартість подарунку з урахуванням положень п. 164.5 ст. 164 Кодексу, тобто з урахуванням коефіцієнту підвищення 1,2195.

Приклад: Вартість подарунку 1500 грн. Розрахунок ПДФО ми здійснюємо так: 1500 грн множимо на коефіцієнт 1,2195 і отриману базу оподаткування множимо на ставку 18%. Отримуємо 329,27 грн, це і є сума ПДФО. Військовий збір розраховується без застосування коефіцієнту: 1500 грн множимо на 1,5% ставки військового збору; отримуємо 22,50 грн.

 Подарунки штатним працівникам профспілки

Якщо подарунок відається як штатному працівнику проспілки і вартість дарунку перевищує 1180,75 грн. то оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором уся вартість подарунк у з урахуванням коефіцієнту підвищення 1,2195.

Також уся вартість подарункау обкладається єдиним внеском і зазначається у персоніфікації таблиці 6, вартість подарунку включається у складі фонду оплати праці як звичайна заробітна плата із застосуванням ознаки доходу 01.

В податковій консультації від 28.08.2017 р. № 1737/6/99-99-13-02-03-15/ІПК ДФСУ роз’яснює, що оскільки дохід у вигляді подарунка не визначено Переліком № 1170 як виплата, що звільняється від нарахування ЄСВ, то відповідно до Закону про ЄСВ сума такого подарунку є базою нарахування ЄСВ. Перелік видів виплат, на які не нараховується єдиний внесок, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року N 1170 (далі – Перелік) (частина сьома ст. 7 Закону N 2464). Отже, оскільки дохід у вигляді подарунка не визначено Переліком як виплата, що звільняється від нарахування єдиного внеску, то відповідно до Закону N 2464 сума такого подарунку є базою нарахування єдиного внеску.

Порядок оформлення нецільової благодійної матеріальної допомоги

При важкому матерiальному станi член профспiлки має право звернутись за допомогою в профком. В заявi на iм’я голови профкому член профспiлки вказує:

Прiзвище, iм’я, по-батьковi та причину звернення в профком. Голова профкому виносить розгляд заяви на засiдання профкому.

Зразок оформлення рiшення профкому:

Первинна профспілкова організація

________________________________________________________________________

(назва установи)

 ПРОТОКОЛ № __

засідання первинної профорганізації

__.__.20__ р. м. Кропивницький

Присутні:

Іванов, Петров, Сідоров…

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про виділення матеріальної допомоги з рахунку профспілкового комітету Лукашенко Ользі Iванiвнi.

2. ______________________________________________________________

Слухали;

“Про заяву члена профспiлки Лукашенко Ольги Iванiвни про надання нецiльової благодiйної матерiальної допомоги”

Постановили (вирiшили);

1 .Надати Лукашенко Ользi Iванiвнi нецiльову благодiйну матерiальну допомогу в сумi 50 (П’ятдесят) гривень

або;

1 .Вiдмовити Лукашенко Ользi Iванiвнi в наданнi нецiльової благодiйної матерiальної допомоги в зв’язку з тим, що в поточному роцi Лукашенко О.І. вже надавалась така допомога, а в профком поступили заяви вiд iнших членiв профспiлки.

Підпис

 

Отже,  вартість дарунка,  який надається члену профспілки, згідно з пп. 165.1.39 ПКУ, сума якого не перевищує у 2020 році 1180,75 грн, не є об’єктом оподаткування ПДФО.

Нецільова благодійна допомога у тому числі матеріальна у 2020 році надана члену профспілки протягом звітного податкового року у сумі до 2940 грн.не податковується згідно пп.170.7.3 п.170.7 ст.170 ПКУ.

Якщо ж профком надає допомогу на поховання у будь-якому розмірі, то податок не утримується. (а до заяви про надання допомоги член профспiлки додає копію свiдоцтва про смерть члена сiм’ї).

Порядок оформлення видатків на відряждення.

При необхiдностi профкоми можуть направляти членiв профкому та профактив у вiдрядження, дотримуючись таких вимог;

 1. В кошторисi профорганiзацiї повиннi бути закладенi на це кошти;
 2. Рiшення про вiдрядження приймається профкомом i оформлюється протокольно;
 3. Вiдрядження реєструються в Журналi реєстрацiї вiдряджень;
 4. Пiсля повернення з вiдрядження в 3-денний термiн оформляється звіт про відрядження та авансовий звiт про вiдрядження.

Витрати по вiдрядженню (крiм добових), якi не пiдтвердженi вiдповiдними документами, не вiдшкодовуються.

Порядок отримання готівки

Кошти з банку отримуються лише по чеку. Отриманi кошти повиннi бути зразу оприбуткованi прибутковим касовим ордером. Вказанi ордери номеруються, починаючи з сiчня до кiнця року. Вiдповiдний запис робиться також в касовiй книзi.

Готiвка з каси профкому видається по видатковому касовому ордеру або платiжнiй вiдомостi, якi оформляються в одному екземплярi.

Видатковий касовий ордер пiдписується головою профкому та скарбником до того, як по ньому здiйснюються виплати.

Член профспiлки в видатковому ордерi ставить свiй пiдпис та вказує отриману суму словами. Видача коштiв особi проводиться на пiдставi рiшення профкому та наявностi паспорта. Паспортнi данi та iдентифiкацiйний код вписуються до видаткового ордеру. Кошти видаються лише особi, вказанiй в ордерi (за винятком ситуацiй, коли особа не може прийти за грiшми. ) В таких випадках потрiбна довiренiсть.

Кошти в касi профкому не повиннi зберiгатись бiльше одного дня, за винятком встановленого лiмiту каси.

З лютого 2005 року всi пiдприємства, в т.ч. профкоми, отримали право встановлювати лiмiт каси самостiйно на пiдставi Розрахунку встановлення лiмiту залишку готiвки в касi. Такий Розрахунок пiдписується головою профкому та скарбником.

Лiмiт повинен бути затверджений постановою(рiшенням) профкому. Якщо лiмiт не затверджений, то вiн дорiвнює нулю. Будь-який залишок в касi буде вважатись понадлiмiтним.

З метою контролю за збереженням готiвки профкому, ревкомiсiя профкому проводить ревiзiю каси (один раз на два роки або щорiчно). Термiни проведення ревiзiй визначаються планом роботи ревкомiсiї. За результатами ревiзiї складається акт в 2-х екземплярах (один — профкому, один — ревкомiсi). Залишок готiвки в касi звiряється з даними облiку по касовiй книзi.

Порядок проведення безготівкових розрахунків

Придбання рiзноманiтних квиткiв, солодощiв, продуктiв харчування, оплату за транспортнi послуги та iн. найкраще проводити шляхом безготiвкових розрахункiв. Перерахування проводиться через банк, в якому вiдкритий рахунок профспiлкової органiзацiї.

Платiжне доручення подається в банк в двох екземплярах. Банк приймає платiжне доручення тiльки за наявності коштів на рахунку. Платiжне доручення дiйсне 10 днiв (Вiдмiтка банку на вашому екземплярi платiжного доручення не гарантує того, що вказаний платiж здiйснено. Тiльки з виписки банку можна гарантовано дiзнатись, що кошти з рахунку перераховані за призначенням)

Платiжнi доручення нумеруються починаючи з сiчня до грудня щороку та реєструються в журналi. Журнал ресстрацi платiжних доручень є в продажу, та можна використовувати звичайний зошит.

Оформлення платiжного доручення починається з отримання правильно оформленого рахунку (номер рахунку, назва продавця, його код ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок, МФО банку та його назва, назва профорганiзацiї назва товару чи послуги, ПДВ, пiдпис вiдповiдальної особи, печатка) Платiжнi доручення друкуються українською мовою, виправлення не допускаються. Заповненi вручну або платiжнi доручення старого зразка банком не приймаються.

Порядок звітності

Кожна первинна профспiлкова органiзацiя (крім тих, що обслуговуються в обкомі), як неприбуткова установа (ознака неприбутковостi 0016), звiтує перед податковими органами

один раз на рік

Звіт про використання коштів неприбуткової організаціїhttps://kooppjkg.kr.ua/?p=619

щоквартально

 1. Форма – 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платникiв податку, i сум утриманого з них податку»
 2. Фiнансовий звiт про виконання кошторису профспiлкового бюджету – подається в обком профспiлки  за 1,2 півріччя.

(фiнансовi звiти та кошториси, як i протоколи —засiдань прокому та

профспiлкових зборiв, зберiгаються постiйно та здаються в архiв разом з

архiвом пiдприємства)

Робота ревізійної комісії

Ревізійна комісія профспілкового комітету здійснює громадський контроль за фінансово-господарською діяльністю профспілкового комітету. Вибирається ревізійна комісія на загальних зборах. На своєму засіданні відкритим голосуванням вибирають голову, заступника і секретаря комісії.

Ревізійна комісія проводить ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності, здійснює контроль за виконанням профспілкового бюджету, своєчасним і повним надходженням відрахувань членських профспілкових внесків, доцільністю витрачання коштів, використання профспілкового майна, достовірністю бухгалтерського обліку, фінансової і статистичної звітності, а також за розглядом скарг і заяв членів профспілки.

Ревізійна комісія спрямовує свої зусилля на забезпечення постійного дійового контролю за:

-використанням коштів профспілкового комітету;

-надання матеріальної допомоги профспілковим організаціям, окремим членам профспілки;

-підготовкою профспілкових кадрів і активу;

-утримання штатних працівників, зміцнення фінансової та розрахункової дисципліни між профспілковими організаціями.

Ревізійна комісія має право:

-одержувати при проведенні ревізій та перевірок оригінали бухгалтерських, фінансових та інших необхідних документів;

-перевіряти фактичну наявність коштів і матеріальних цінностей у матеріально-відповідальних осіб та забезпечення їх зберігання.

Ревізійна комісія зобов’язана;

– якісно проводити ревізії і перевірки, розробляти і вносити до профспілкового комітету пропозиції по усуненню виявлених порушень і недоліків, контролювати хід їх виконання ;

-при виявленні фактів розкрадання коштів , матеріальних цінностей та інших зловживань, матеріали ревізії передавати слідчим органам для притягнення винних осіб до відповідальності.

Засідання ревізійної комісії проводиться у разі необхідності, але не менше як двічі на рік. Засідання комісії вважається повноважним, якщо в роботі бере участь більше половини її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало дві третини членів комісії.

Ревізійна комісія працює за затвердженими нею планами. У необхідних випадках комісія проводить позапланові ревізії та перевірки.

Підготовлено  Т.Ярошенко

Tagged . Bookmark the permalink.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *


CAPTCHA Image
Reload Image